menu 简单麦麦
account_circle

微观经济学-微观经济学文件编号:299

已经帮助了2592人找到了他们想要的文件
上传于 2020年2月25日 16:03
39次下载
5102次围观
评分:4.5/5 ★ ★ ★ ★ ★
标题(title):微观经济学
微观经济学
作者(author):周惠中
出版社(publisher):上海人民出版社
大小(size):12 MB (12438218 bytes)
格式(extension):pdf
注意:如果文件下载完成后为无法打开的格式,请修改后缀名为格式对应后缀

内容简介 · · · · · ·
《现代经济学管理学教科书系列•微观经济学》的内容大致可以分成六个部分。第一部分是消费理论,包括第2、3、4章,它们探讨需求的基本规律。第二部分,包括第5、6、7章,是生产理论,研究供应的基本规律。其中第7章关于企业本质的讨论,对研究体制改革和企业治理会很有启发。第三部分即第8章,研究交换规律,特别探讨了价格的形成问题。第四部分包括第9章到第13章,讨论各种市场结构和企业不同市场结构里的行为和效率。其中第13章的对策论是分析不完全竞争中企业的战略和策略手理论基础。第五部分介绍信息经济学和激励。这些内容反映了现代经济理论和、在最近二三十年里的新发展。第14章介绍不对称信息和经济激励的理论,此后第15和16两章是信息和激励经济学在劳动市场中的具体应用。最后第17和18章构成第六部分。这部分探讨在有外部经济效应的条件下,市场机制失效以及相应的被救方法。这里涉及政府和市场的关系。这本《现代经济学管理学教科书系列•微观经济学》语言简明通俗,结构科学严谨,适合各大专院校经济管理专业的本科生和研究生以及具有同等文化程度的自学者。
Table of contents :
封面......Page 1
书名......Page 3
版权......Page 4
前言......Page 5
目录......Page 10
1......Page 22
2......Page 23
3......Page 24
4......Page 25
5......Page 26
6......Page 27
7......Page 28
8......Page 29
9......Page 30
10......Page 31
11......Page 32
12......Page 33
13......Page 34
14......Page 35
15......Page 36
16......Page 37
17......Page 38
18......Page 39
19......Page 40
20......Page 41
21......Page 42
22......Page 43
23......Page 44
24......Page 45
25......Page 46
26......Page 47
27......Page 48
28......Page 49
29......Page 50
30......Page 51
31......Page 52
32......Page 53
33......Page 54
34......Page 55
35......Page 56
36......Page 57
37......Page 58
38......Page 59
39......Page 60
40......Page 61
41......Page 62
42......Page 63
43......Page 64
44......Page 65
45......Page 66
46......Page 67
47......Page 68
48......Page 69
49......Page 70
50......Page 71
51......Page 72
52......Page 73
53......Page 74
54......Page 75
55......Page 76
56......Page 77
57......Page 78
58......Page 79
59......Page 80
60......Page 81
61......Page 82
62......Page 83
63......Page 84
64......Page 85
65......Page 86
66......Page 87
67......Page 88
68......Page 89
69......Page 90
70......Page 91
71......Page 92
72......Page 93
73......Page 94
74......Page 95
75......Page 96
76......Page 97
77......Page 98
78......Page 99
79......Page 100
80......Page 101
81......Page 102
82......Page 103
83......Page 104
84......Page 105
85......Page 106
86......Page 107
87......Page 108
88......Page 109
89......Page 110
90......Page 111
91......Page 112
92......Page 113
93......Page 114
94......Page 115
95......Page 116
96......Page 117
97......Page 118
98......Page 119
99......Page 120
100......Page 121
101......Page 122
102......Page 123
103......Page 124
104......Page 125
105......Page 126
106......Page 127
107......Page 128
108......Page 129
109......Page 130
110......Page 131
111......Page 132
112......Page 133
113......Page 134
114......Page 135
115......Page 136
116......Page 137
117......Page 138
118......Page 139
119......Page 140
120......Page 141
121......Page 142
122......Page 143
123......Page 144
124......Page 145
125......Page 146
126......Page 147
127......Page 148
128......Page 149
129......Page 150
130......Page 151
131......Page 152
132......Page 153
133......Page 154
134......Page 155
135......Page 156
136......Page 157
137......Page 158
138......Page 159
139......Page 160
140......Page 161
141......Page 162
142......Page 163
143......Page 164
144......Page 165
145......Page 166
146......Page 167
147......Page 168
148......Page 169
149......Page 170
150......Page 171
151......Page 172
152......Page 173
153......Page 174
154......Page 175
155......Page 176
156......Page 177
157......Page 178
158......Page 179
159......Page 180
160......Page 181
161......Page 182
162......Page 183
163......Page 184
164......Page 185
165......Page 186
166......Page 187
167......Page 188
168......Page 189
169......Page 190
170......Page 191
171......Page 192
172......Page 193
173......Page 194
174......Page 195
175......Page 196
176......Page 197
177......Page 198
178......Page 199
179......Page 200
180......Page 201
181......Page 202
182......Page 203
183......Page 204
184......Page 205
185......Page 206
186......Page 207
187......Page 208
188......Page 209
189......Page 210
190......Page 211
191......Page 212
192......Page 213
193......Page 214
194......Page 215
195......Page 216
196......Page 217
197......Page 218
198......Page 219
199......Page 220
200......Page 221
201......Page 222
202......Page 223
203......Page 224
204......Page 225
205......Page 226
206......Page 227
207......Page 228
208......Page 229
209......Page 230
210......Page 231
211......Page 232
212......Page 233
213......Page 234
214......Page 235
215......Page 236
216......Page 237
217......Page 238
218......Page 239
219......Page 240
220......Page 241
221......Page 242
222......Page 243
223......Page 244
224......Page 245
225......Page 246
226......Page 247
227......Page 248
228......Page 249
229......Page 250
230......Page 251
231......Page 252
232......Page 253
233......Page 254
234......Page 255
235......Page 256
236......Page 257
237......Page 258
238......Page 259
239......Page 260
240......Page 261
241......Page 262
242......Page 263
243......Page 264
244......Page 265
245......Page 266
246......Page 267
247......Page 268
248......Page 269
249......Page 270
250......Page 271
251......Page 272
252......Page 273
253......Page 274
254......Page 275
255......Page 276
256......Page 277
257......Page 278
258......Page 279
259......Page 280
260......Page 281
261......Page 282
262......Page 283
263......Page 284
264......Page 285
265......Page 286
266......Page 287
267......Page 288
268......Page 289
269......Page 290
270......Page 291
271......Page 292
272......Page 293
273......Page 294
274......Page 295
275......Page 296
276......Page 297
277......Page 298
278......Page 299
279......Page 300
280......Page 301
281......Page 302
282......Page 303
283......Page 304
284......Page 305
285......Page 306
286......Page 307
287......Page 308
288......Page 309
289......Page 310
290......Page 311
291......Page 312
292......Page 313
293......Page 314
294......Page 315
295......Page 316
296......Page 317
297......Page 318
298......Page 319
299......Page 320
300......Page 321
301......Page 322
302......Page 323
303......Page 324
304......Page 325
305......Page 326
306......Page 327
307......Page 328
308......Page 329
309......Page 330
310......Page 331
311......Page 332
312......Page 333
313......Page 334
314......Page 335
315......Page 336
316......Page 337
317......Page 338
318......Page 339
319......Page 340
320......Page 341
321......Page 342
322......Page 343
323......Page 344
324......Page 345
325......Page 346
326......Page 347
327......Page 348
328......Page 349
329......Page 350
330......Page 351
331......Page 352
332......Page 353
333......Page 354
334......Page 355
335......Page 356
336......Page 357
337......Page 358
338......Page 359
339......Page 360
340......Page 361
341......Page 362
342......Page 363
343......Page 364
344......Page 365
345......Page 366
346......Page 367
347......Page 368
348......Page 369
349......Page 370
350......Page 371
351......Page 372
352......Page 373
353......Page 374
354......Page 375
355......Page 376
356......Page 377
357......Page 378
358......Page 379
359......Page 380
360......Page 381
361......Page 382
362......Page 383
363......Page 384
364......Page 385
365......Page 386
366......Page 387
367......Page 388
368......Page 389
369......Page 390
370......Page 391
371......Page 392
372......Page 393
373......Page 394
374......Page 395
375......Page 396
376......Page 397
377......Page 398
378......Page 399
379......Page 400
380......Page 401
381......Page 402
382......Page 403
383......Page 404
384......Page 405
385......Page 406
386......Page 407
387......Page 408
388......Page 409
389......Page 410
390......Page 411
391......Page 412
392......Page 413
393......Page 414
394......Page 415
395......Page 416
396......Page 417
397......Page 418
398......Page 419
399......Page 420
400......Page 421
401......Page 422
402......Page 423
403......Page 424
404......Page 425
405......Page 426
406......Page 427
407......Page 428
408......Page 429
409......Page 430
410......Page 431
411......Page 432
412......Page 433
413......Page 434
414......Page 435
415......Page 436
416......Page 437
417......Page 438
418......Page 439
419......Page 440
420......Page 441
421......Page 442
422......Page 443
423......Page 444
424......Page 445
425......Page 446
426......Page 447
427......Page 448
428......Page 449
429......Page 450
430......Page 451
431......Page 452
432......Page 453
433......Page 454
434......Page 455
435......Page 456
436......Page 457
437......Page 458
438......Page 459
439......Page 460
440......Page 461


想了解更多信息?可向上传者提问。点击提问
欢迎您上传文件!
费劲心机找到了自己想要的文件?
不如上传简单麦麦!
分享给别人!还能赚取收益
下载须知
1.如有解压密码 提取码都在下面 注意查看
2.如果有问题 可以通过卖家联系方式 联系卖家 如果没有或无法解决可以联系官方客服
3.本文件为公益分享,文件由网上采集而来,如有侵权等问题,请及时联系客服删除

常见问题及官方客服联系方式:点击前往 售后问题处理方式:点击前往
-到底部了哦-
expand_less