menu 简单麦麦
account_circle

普西基耶特里。-Psikiyatri

帮助2579人找到了他们想要的文件
上传于 2020-03-06 40次下载 4395次围观
文件编号:11637
文件详情
标题(title):Psikiyatri
普西基耶特里。
作者(author):Prof. Dr. Işın B. KULAKSIZOĞLU, Prof. Dr. Raflit TÜKEL, Prof. Dr. Alp ÜÇOK, Prof. Dr. İlhan YARGIÇ, Prof. Dr. Olcay YAZICI
出版社(publisher):İstanbul Üniversitesi Basım ve Yayınevi
大小(size):1 MB (1353442 bytes)
格式(extension):pdf
注意:如果文件下载完成后为无法打开的格式,请修改后缀名为格式对应后缀

Önsöz
Sevgili Öğrencilerimiz,
Bilim dünyasında bilgi artık çok hızla değifltiğinden, kitapların bilgi vericilik
de¤eri ve ömrü oldukça kısalm›flt›r. Ana bilgi kaynakların›, son genifl çapl›
araflt›rmalar ve belli bir konudaki tüm geçerli çal›flmalar› derleyip yorumlayan göz-
den geçirmeler oluflturmakta, sonuçtaki bilgi ise sürekli de¤iflmekte ve genifllemek-
tedir.
Bu durum, yaz›lan kitaplar›n bir iki y›lda bir yenilenmesi zorunlu¤unu
do¤urmaktad›r. Bu gerçek ise, yazarlar› ‘en son’ bilgileri de katabilmek için, kitap
yazmay› ertelemeye iter.
Bunlara karfl›l›k, sizlerin elinde olabildi¤ince güncel bilgileri içeren bir kitap
bulunmamas› da ciddi bir eksiklikti. Sizleri muhtemelen eksik ya da yanl›fl bilgileri
de kapsayan baz› not teksirleriyle baflbafla b›rakmak ya da dersleri dinlemekten çok,
not alma çabas›na giriflmekten kurtarmak gerekti¤ini düflündük. Bu nedenle de, bu
çal›flmay› yaparken, derste anlat›lanlar›n temel al›nd›¤› s›n›rl› bir ‘ders notlar›’
kitab› oluflturulmas›n› amaçlad›k.
Sonuçta ortaya ç›kan kitap, öngördü¤ümüz kapsamdan daha genifl olsa da, esas
olarak derste ifllenenlere odaklanan ve merakl› ö¤renciler için bunlar d›fl›nda veril-
mifl bilgileri de içeren bir çal›flma oldu. Önerimiz, ilgili konular› daha genifl flekliyle
kitaptan okuyarak, derslerde etkin kat›l›ma yönelmenizdir.
Umar›z sever ve yararlan›rs›n›z. Sevgi ve baflar› dileklerimizle,
Yay›n Kurulu
Mart 2009
Table of contents :
İçindekiler
Bölüm 1 Genel Tıpta Hekim-Hasta İletiflimi............................................................1
Bölüm 2 Semiyoloji................................................................................................19
Bölüm 3 Psikanalitik Aç›dan Psikopatoloji............................................................34
Bölüm 4 Ruhsal Geliflim ........................................................................................48
Bölüm 5 Anksiyete Bozukluklar› ..........................................................................58
Bölüm 6 Travmatik Deneyimler ve Ruh Sa¤l›¤›....................................................92
Bölüm 7 Duygudurum Bozukluklar›....................................................................106
Bölüm 8 fiizofreni ve Benzeri Psikozlar ..............................................................130
Bölüm 9 Hezeyanl› (Sanr›sal) Bozukluk..............................................................149
Bölüm 10 Dissosiyatif Bozukluklar ......................................................................156
Bölüm 11 Somatoform Bozukluklar ......................................................................175
Bölüm 12 Yeme Bozukluklar›................................................................................189
Bölüm 13 Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤›..................................................................196
Bölüm 14 Akut Konfüzyonel Durum (Deliryum)..................................................224
Bölüm 15 Acil Psikiyatri........................................................................................230
Bölüm 16 Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T›p......................254
Bölüm 17 Cinsellik ve Cinsel ‹fllev Bozukluklar›..................................................299
Bölüm 18 Farkl› Cinsel Kimlikler..........................................................................317
Bölüm 19 Kiflilik Bozukluklar› ..............................................................................326
Bölüm 20 S›n›r (Borderline) Kiflilik Örgütlenmesi................................................347
Bölüm 21 Biyolojik Tedaviler................................................................................359
Bölüm 22 Psikoterapi ............................................................................................380
Bölüm 23 Psikiyatride Etik ....................................................................................394
Bölüm 24 Adli Psikiyatri........................................................................................405
Dizin ..............................................................................................................419
下载方式
购买后可查看 购买按钮在底部

常见问题

 • question_answer
  解压密码,提取码在哪?
  keyboard_arrow_down
  • 均在下载旁边哦,请注意查看,如果没有则是不需要密码
 • question_answer
  文件不符合描述怎么办?
  keyboard_arrow_down
  • 如果有文件问题,可以通过 卖家联系方式 联系卖家,如果 联系不上卖家 或 卖家无法解决则可以在我的订单页面申请售后
 • question_answer
  其他
  keyboard_arrow_down
  • 3.本文件为公益分享,文件由网上采集而来,如有侵权等问题,请及时联系客服删除
   常见问题及官方客服联系方式:点击前往
   售后问题处理方式:点击前往
-到底部了哦-
微信扫码支付
普西基耶特里。-Psikiyatri
支付金额: 共计:¥0.0

添加收藏

创建新合集